O naszej stronie

Niniejsza strona traktująca o sposobie usuwania plam z przedmiotów codziennego użytku, jest pierwszą pozycją ujmującą ten temat w formie popularnej. Celowość rozpowszechnienia takiej publikacji wynika z coraz bogatszego asortymentu przedmiotów mogących ulec zaplamieniu, ze wzrastających stale możliwości zaplamienia, jak również niedostatecznie rozwiniętej sieci usług, które mogłyby zagwarantować pełną i sprawną konserwację czy renowację użytkowanych wyrobów bądź przedmiotów.

Główny nacisk położono na odplamianie odzieżowych wyrobów włókienniczych.

Niewątpliwie są to przedmioty powszechnego użytku najbardziej narażone na zaplamienie. Specjalnie kłopotliwe dla użytkowników jest zaplamienie wyrobów włókienniczych nieodzieżowych, np. obić samochodowych lub meblowych. Na ogół odplamianie wyrobów „domowymi sposobami”, a także przy użyciu reklamowanych odplamiaczy dostępnych w handlu nie daje pożądanych efektów, prowadząc często do zastąpienia jednej plamy inną, np. wskutek wystąpienia zacieków, co odstrasza użytkowników od tego rodzaju operacji we własnym zakresie. Przyczyna tego tkwi w nieznajomości właściwości wyrobów, rodzaju plam, rodzaju środka odplamiającego i sposobu odplamiania.

Strona w sposób przystępny wyjaśnia zasadę procesu odplamiania i pozwala świadomie wybierać środki i sposoby odplamiania. Pierwsze artykuły traktują właśnie o istocie procesów odplamiania, z których wynikają podane w dalszych artykuły przepisy w odniesieniu do konkretnych zaplamień. Uwadze Czytelnika należy polecić specjalnie rozdział, który pozwoli uniknąć niepowodzeń wynikających z nieuwzględnienia fizycznego aspektu procesu odplamiania. Nie mniej istotny jest rozdział, w którym omówiono rolę procesu wybielania wraz z warunkami prowadzenia tego procesu przy odplamianiu. Dalsze rozdziały zawierają przepisy odplamiania, przy czym podział na rozdziały opiera się o zróżnicowanie rodzaju materiału, z którego usuwa się plamę. Dla każdego rodzaju materiału odplamianego przepisy są ułożone w porządku alfabetycznym nazw substancji powodujących zaplamienie.

Posługujemy się zwyczajowymi nazwami substancji i odczynników stosowanych do odplamiania. Nazwy te uzupełniono wzorami chemicznymi oraz przyjętym u nas słownictwem związków chemicznych. Konieczne okazało się znaczne rozszerzenie wykazu nazw handlowych włókien chemicznych, przy czym przyjęto tutaj układ alfabetyczny, co znacznie ułatwi Czytelnikowi zidentyfikowanie typu włókna chemicznego.

Jest to niezbędne przy ustalaniu sposobu odplamiania. Treść odnoszącą się do rozpoznawania włókien uzupełniono pod kątem skonkretyzowania kryteriów i właściwości służących do identyfikacji rodzaju włókien występujących w badanym wyrobie.